MS Exchange Server

Exchange Server je nejen poštovním serverem, ale také prostředkem pro spolupráci zaměstnanců pomocí sdílených kalendářů a sdílených kontaktů.

V době, kdy vaše organizace vyžaduje nákladově efektivní a flexibilní nástroje komunikace, umožňuje Microsoft Exchange Server 2010 zajistit vyšší spolehlivost a výkon prostřednictvím funkcí, které zjednodušují správu, chrání komunikaci a splňují požadavky uživatelů na širší možnosti práce v mobilním režimu. Organizace jako vaše již dlouho volí systém Microsoft Exchange. Představuje totiž základ řešení sjednocené komunikace od společnosti Microsoft a přináší svým uživatelům plnohodnotné a produktivní možnosti vzájemné spolupráce. Díky nejnovější verzi systému Exchange můžete dosáhnout lepších obchodních výsledků a zároveň získat kontrolu nad náklady na nasazení, správu a dodržování předpisů. Systém Exchange nabízí nejširší paletu možností nasazení, integrované funkce ochrany před únikem informací a pokročilé funkce pro zajištění dodržování předpisů, které dohromady tvoří nejlepší řešení pro zasílání zpráv a spolupráci dostupné na trhu. 

Flexibilita a spolehlivost

Tlak na optimalizaci IT infrastruktury s ohledem na neustále se měnící obchodní podmínky vyžaduje pohotovost reagovat, což znamená investici do řešení nabízejících možnosti volby. Exchange Server 2010 vám zajistí flexibilitu při přizpůsobení nasazení na základě jedinečných potřeb a poskytne zjednodušený způsob zachování nepřetržité dostupnosti e-mailu pro uživatele.

V případě systému Exchange si můžete zvolit místní nasazení prostřednictvím produktu Exchange Server 2010, hostovanou službu společnosti Microsoft v podobě řešení Exchange Online nebo praktickou kombinaci obou těchto možností. Závazky společnosti Microsoft spojené s modelem Software plus služby vám zajišťují, že se můžete rozhodnout využít během stanovené doby výhody flexibility a výkonu obou možností, aniž by došlo k přerušení práce nebo změně pracovního prostředí uživatelů.

Exchange Server vždy přinášel (a i nadále přináší) širší nabídku možností hardwarových úložišť než jakákoliv jiná řešení, a to od tradičních sítí SAN (Storage Area Networks) až po nízkonákladová přímo připojená úložiště pro klientské počítače. Další inovace poslední verze v oblasti databáze poštovních schránek serveru Exchange znamená 50% snížení počtu vstupně-výstupních operací za sekundu v porovnání s produktem Exchange Server 2007 a současně vyšší odolnost vůči poškození dat.

Zjednodušený přístup k vysoké dostupnosti a zotavení po havárii v kombinaci se zdokonalenými nástroji údržby vychází z předchozích investic do technologií průběžné replikace v systému Exchange 2007 a pomůže vám dosáhnout nebývalé úrovně spolehlivosti a významně zjednodušit zajištění nepřetržitého chodu organizace.

Snížení vašeho zatížení i zatížení pracovníků helpdesku představuje klíčový způsob získání lepších výsledků a snížení nákladů. Motivované investice do nových samoobslužných funkcí jsou zaměřeny na to, aby uživatelé mohli provádět běžné úkoly bez nutnosti jakékoliv podpory ze strany helpdesku.

Přístup odkudkoli

Úspěch firmy se odvíjí od vaší schopnosti zajistit vyšší produktivitu a efektivitu uživatelů prostřednictvím vámi poskytnutých technologických řešení. Exchange Server 2010 přispívá k vyšší produktivitě uživatelů, protože jim nabízí volnost ve formě zabezpečeného přístupu k veškeré komunikaci (jako je e-mail, hlasová pošta, zasílání rychlých zpráv a další možnosti) z téměř jakékoli platformy, webového prohlížeče nebo zařízení pomocí standardních oborových protokolů. Centrem práce uživatelů je jejich složka doručené pošty. Pro mnoho organizací představuje systém Exchange základ univerzální složky s doručenou poštou.

Zdokonalené funkce poslední verze systému Exchange umožňují uživatelům přístup k veškeré komunikaci z jediného místa a usnadňují jim vzájemnou spolupráci s kolegy a obchodními partnery. Stále narůstající objem příchozích i odchozích informací ve složkách s doručenou poštou jednotlivých uživatelů může způsobit přetížení a ovlivnit produktivitu i ziskovost. Exchange 2010 obsahuje nové funkce pro produktivitu, které uživatelům usnadní uspořádání všech položek komunikace ve složkách s doručenou poštou a nastavení jejich priorit.

Uživatelé denně využívají stále se rozrůstající sadu komunikačních nástrojů. Tradiční hlasová pošta i nadále zůstává vůbec nejdůležitějším a nejvíce používaným způsobem komunikace v organizacích. Požadavek na provoz tradičního systému hlasové pošty nezávisle na investicích do rozsáhlejších řešení sjednocené komunikace generuje pro organizaci zbytečné náklady a komplikuje práci uživatelům. Exchange 2010 nabízí nahrazení tradičního systému hlasové pošty sjednoceným řešením, které je integrováno do jádra komunikační platformy. Tento nový systém umožní uživatelům přijímat zprávy hlasové pošty přímo do složek s doručenou poštou a spravovat je stejným způsobem jako e-mail pomocí známých nástrojů, jako je aplikace Office Outlook a Outlook Web Apps.

Ochrana a dodržování předpisů

V dnešním světě řízeném stále vyšším počtem různých předpisů je velmi zásadní efektivní uchovávání obchodních záznamů. Uvedený proces se vztahuje také na e-mail, který se rychle stal hlavním zdrojem dat při právním zjišťování a jiných šetřeních souvisejících s dodržováním předpisů.

Pro většinu organizací však správa e-mailů s ohledem na dodržování předpisů představuje nebývalý problém. Jedná se o to, že objem e-mailů narůstá a překračuje omezení úložiště složky s doručenou poštou, takže uživatelé jsou často nuceni přesunout takovou poštu mimo e-mailové servery nebo do stolních či přenosných počítačů jako soubory PST. Tímto způsobem dochází k izolaci e-mailů, což ztěžuje zajištění správy a hledání způsobem, který by vyhovoval požadavkům na dodržování předpisů.

Exchange 2010 zmírňuje zátěž vyplývající z dodržování předpisů a řeší uvedený problém se soubory PST pomocí nových integrovaných funkcí archivace a uchovávání e-mailů, včetně podrobného vyhledávání ve více schránkách a okamžitého zadržení obsahu pro právní účely. Po spojení uvedených funkcí s flexibilitou architektury úložiště systému Exchange získáte dokonalejší přehled o podnikových informacích a zajistíte uživatelům zjednodušené prostředí, které nenarušuje jejich způsob každodenní správy složek s doručenou poštou.

Navzdory všem dobrým snahám se mohou uživatelé při každodenním zpracovávání citlivých podnikových informací dopustit nechtěných chyb. Zároveň stále existuje riziko, že k nechráněným citlivým datům získají přístup neoprávnění uživatelé. Ke stále vyšší naléhavosti daného problému přispívá neustále rostoucí počet nařízení vztahujících se na osobní informace zákazníků a zaměstnanců.

Exchange 2010 umožňuje dokonalejší ochranu podnikové komunikace a e-mailů pomocí centrálně spravovaných funkcí řízení informací. Mezi ně patří možnost efektivnějšího zachycení, moderování, šifrování a blokování e-mailů. Uvedené funkce společně nabízejí flexibilní rozsah možností ochrany a řízení bez ohledu na to, zda je chcete vynutit automaticky nebo zda uživatelům umožníte implementaci vlastní ochrany dat.